Üye Girişi

Bir hesabınız mı var? Giriş Yap

Bir hesabınız mı var? Giriş Yap

Kişisel verileriniz, Kvkk Metni kapsamında işlenmektedir. “Kayıt Ol” butonuna basarak Üyelik Sözleşmesi’ni okuduğunuzu ve kabul ettiğinizi onaylıyorsunuz.

Kişisel Verilerin Korunması İşlenmesi Politikası

GİRİŞ

İşbu Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası (Kısaca Politika), MNG Turizm ve Ticaret A.Ş. (Kısaca MNG Turizm)’nin 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu başta olmak üzere ilgili mevzuat hükümleri uyarınca kişisel verilerin işlenmesi ve korunması konusunda benimsenecek ve uygulama noktasında dikkate alınacak ilkeleri ortaya koymaktadır. Bu Politika ile MNG Turizm kendi bünyesinde bulunan kişisel veriler bakımından işbu Politika’ya ve buna bağlı olarak uygulanacak prosedürlere uygun davranmayı taahhüt eder.

POLİTİKANIN AMACI

İşbu Politika’nın temel amacı, KVK Kanunu’na uyum için Kişisel Verilerin Korunmasına yönelik yöntem ve süreçlere ilişkin esasları belirlemektir. Bu kapsamda MNG Turizm kendi bünyesinde Politika’ya uyum için gerekli düzenlemeleri yapacak ve periyodik olarak uyum konusunda iç denetim mekanizmalarını işleterek Politika’ya uygunluğun devamlılığını sağlayacak ve kişisel verilerin işlenmesi ve korunması bakımından gerekli her türlü idari ve teknik tedbirleri alacaktır.

POLİTİKANIN KAPSAMI

İşbu Politika, MNG Turizm’in ziyaretçileri, iş bağlantıları, iş ortakları, çalışanları, tedarikçileri, üçüncü kişiler de dahil olmak üzere MNG Turizm tarafından işlenen gerçekleştirilen veri işleme faaliyetleri işbu Politika kapsamında olup Kanun ve ikincil düzenlemeleri başta olmak üzere kişisel verilere ilişkin ilgili diğer mevzuat gözetilerek hazırlanmıştır.

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNDE UYGULANACAK İLKELER

MNG Turizm tarafından kişisel veriler sözlü, yazılı veya elektronik ortamda otomatik veya otomatik olmayan yöntemlerle işlenecek olup, kişisel verilerin işlenmesi hususunda Anayasa ve KVK Kanunu’na uygun şekilde hareket edilecektir. Ayrıca kişisel verilerin işlenmesinde bir takım ilkelere de sadık kalınacaktır. Bu bağlamda;

 1. Kişisel veriler, MNG Turizm tarafından hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun hareket edilerek, orantılılık ve ölçülülük ilkeleri gereği, gerektiği kadar kişisel veriyi amacına uygun olarak işlenecektir. Amacın gerçekleştirilmesiyle ilgili olmayan veya ihtiyaç duyulmayan kişisel verilerin işlenmesinden kaçınılacaktır.
 2. Kişisel veriler, MNG Turizm tarafından belirli, açık, meşru ve hukuka uygun sebeplerle işlenecektir. Kişisel verilerin işlenmesinden önce MNG Turizm tarafından kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği belirlenecek ve bu kapsamda kişisel veriler işlenmeden önce veri sahiplerinin bilgisine sunulacak, gereken hallerde de açık rızaları alınacaktır.
 3. MNG Turizm, kişisel verileri yalnızca kanunlarda öngörülen süreler ile veya işlendikleri amaca uygun olarak gerektiği kadar muhafaza eder. Bu kapsamda, ilgili mevzuatta kişisel verilerin saklanması için bir süre belirlenmişse bu süreye uygun davranılacak, bir süre belirlenmemişse, kişisel veriler işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilecektir. Şu kadar ki, bu sürelerin sonunda olası bir hukuki anlaşmazlıkta delil oluşturabilmesi veya taraf olunabilecek bir uyuşmazlığın meydana gelmesi amacıyla kişisel veriler daha uzun saklanabilmektedir. Buradaki saklama süresinin tespitinde söz konusu hakkın ileri sürülebilmesine yönelik ilgili kanunlarda belirlenen zamanaşımı süreleri dikkate alınacaktır. Böyle bir durumda saklanan kişisel verilere sadece ilgili hukuki anlaşmazlıkta kullanılması gerektiği zaman erişilecek ve başka hiçbir amaçla erişilemeyecektir. Tüm bu sürelerin bitimi veya işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel veriler silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir. Gelecekte kullanma ihtimali ile kişisel veriler saklanmayacaktır.
 4. MNG Turizm işlemekte olduğu kişisel verilerin eksiksiz, doğru ve güncel olması için her türlü gerekli önlemleri alacak veri sahibinin kişisel verilere yönelik değişiklik talep etmesi durumunda ilgili verileri güncelleyecektir.
 5. KVK Kanunu’nda özel nitelikteki kişisel verilerin işlenmesi için özel önlemler getirilebileceği düzenlenmiştir. Bu kapsamda özel nitelikteki kişisel verilerin işlenmesi, üçüncü kişilere ve yurtdışına aktarılması konusunda KVK Kanunu’nda öngörülen özel hükümler de dikkate alınarak kişisel veri işleme faaliyetleri yerine getirilecek, yukarıda belirtilen hususların yanında bu durumlarda kanunun aradığı özel gereklilikler de yerine getirilerek kişisel veri işleme faaliyetleri gerçekleştirilecektir.
 6. Kişisel verilerin yurt içinde veya yurt dışında üçüncü kişilere aktarılması konusunda, KVK Kanunu’nun 8 ve 9 numaralı maddelerinde öngörülen düzenlemelere uygun hareket etmeye yönelik gerekli organizasyonel sistemler kurgulanacaktır.

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ

Kişisel veriler, veri sahibine yapılacak bilgilendirme sonrası ve veri sahibininaçık rıza vermesi halinde işlenecektir. Aydınlatma Yükümlülüğü çerçevesinde açık rıza almadan önce veri sahibine hakları bildirilecek olup açık rıza, KVK Düzenlemelerine uygun yöntemlerle alınacaktır.

KVK düzenlemeleri kapsamında açık rıza alınmaksızın kişisel verilerin işlenmesinin öngörüldüğü durumlarda (KVKKanunu Madde 5.2 ve Madde 6.3), MNG Turizm, veri sahibinin açık rızasını almaksızın kişisel verileri işleyebilecektir. Bu bağlamda:

 1. Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan veri sahibinin ve/veya veri sahibi dışındaki bir kişinin hayatının veya beden bütünlüğünün korunması halinde,
 2. Bir sözleşmenin kurulması, uygulanması, ifası veya sonlandırılmasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması halinde,
 3. Kişisel verilerin işlenmesi MNG Turizm’in hukuki yükümlülüğünü yerine getirmesi için zorunluysa,
 4. Veri sahibi tarafından kişisel verilerin alenileştirilmiş olması halinde,
 5. Kişisel verilerin açık rıza alınmadan işlenmesi bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için zorunlu olması halinde,
 6. Veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, MNG Turizm’in meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması halinde,
 7. Kanunlarda açıkça öngörülmüş olması halinde,

Kişisel veriler MNG Turizm tarafından açık rıza olmaksızın işlenebilir.

ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ

Özel nitelikli kişisel veriler MNG Turizm tarafından, işbu Politika’da belirtilen ilkelere uygun olarak ve Yönetim Kurulu’nun belirleyeceği yöntemler de dahil olmak üzere gerekli her türlü idari ve teknik tedbirler alınarak ve aşağıdaki şartların varlığı halinde işlenmektedir:

 1. Sağlık ve cinsel hayat dışındaki özel nitelikli kişisel veriler, kanunlarda açıkça öngörülmesi diğer bir ifade ile ilgili kanunda kişisel verilerin işlenmesine ilişkin açıkça bir hüküm olması halinde veri sahibinin açık rıza aranmaksızın işlenebilecektir. Aksi halde veri sahibinin açık rızası alınacaktır.
 2. Sağlık ve cinsel hayata ilişkin özel nitelikli kişisel veriler, kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından açık rıza aranmaksızın işlenebilecektir. Aksi halde veri sahibinin açık rızası alınacaktır.

KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI

MNG Turizm hukuka uygun olan kişisel veri işleme amaçları doğrultusunda gerekli güvenlik önlemlerini alarak kişisel veri sahibinin kişisel verilerini ve özel nitelikli kişisel verilerini üçüncü kişilere (üçüncü kişi şirketlere, grup şirketlerine, üçüncü gerçek kişilere, iş ortakları ve iş bağlantılarına, bağımsız denetim firmalarına, kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına) aktarabilmektedir. MNG Turizm bu doğrultuda Kanun’un 8. maddesinde öngörülen düzenlemelere uygun hareket etmektedir.

Kişisel veri sahibinin açık rızası olmasa dahi aşağıda belirtilen şartlardan bir ya da birkaçının mevcut olması halinde Şirketimiz tarafından gerekli özen gösterilerek ve Kurul tarafından öngörülen yöntemler de dahil gerekli tüm güvenlik önlemleri alınarak kişisel veriler üçüncü kişilere aktarılabilecektir.

 1. Kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin ilgili faaliyetlerin kanunlarda açıkça öngörülmesi,
 2. Kişisel verilerin Şirket tarafından aktarılmasının bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili ve gerekli olması,
 3. Kişisel verilerin aktarılmasının Şirketimizin hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
 4. Kişisel verilerin veri sahibi tarafından alenileştirilmiş olması şartıyla, alenileştirme amacıyla sınırlı bir şekilde Şirketimiz tarafından aktarılması,
 5. Kişisel verilerin Şirket tarafından aktarılmasının Şirket’in veya veri sahibinin veya üçüncü kişilerin haklarının tesisi, kullanılması veya korunması için zorunlu olması,
 6. Veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla Şirket meşru menfaatleri için kişisel veri aktarımı faaliyetinde bulunulmasının zorunlu olması,
 7. Fiili imkansızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünü koruması için zorunlu olması.

Kişisel veriler kural olarak İlgili Kişi'nin açık rızası olmadan yurt dışına aktarılmaz. Ancak Kanun’un 9’uncu maddesinde öngörülen koşulların var olduğu durumlarda yurt dışında bulunan üçüncü kişilerin ancak Kurul tarafından ilan edilen, yeterli korumanın olduğu ülkelerde bulunması veya yeterli korumanın olmadığı ülkelerde yer alması halinde Türkiye'de ve söz konusu yabancı ülkedeki veri sorumlularının yeterli bir korumayı yazılı olarak taahhüt etmeleri ve Kurul’un aktarıma ilişkin izninin bulunması hallerinde açık rıza olmadan kişisel veriler yurt dışında aktarılabilir.

KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMASI VE İMHASI

MNG Turizm, kişisel verileri işlendikleri amaç için gerekli olan süre ve ilgili yasal mevzuatta öngörülen minimum sürelere uygun olarak muhafaza etmektedir. Bu kapsamda, MNG Turizm öncelikle ilgili mevzuatta kişisel verilerin saklanması için bir süre öngörülüp öngörülmediğini tespit etmekte, bir süre belirlenmişse bu süreye uygun davranmaktadır. Yasal bir süre mevcut değil ise kişisel veriler işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar saklanmaktadır. Kişisel veriler belirlenen saklama sürelerinin sonunda periyodik imha sürelerine veya veri sahibi başvurusuna uygun olarak ve belirlenen imha yöntemleri (silme ve/veya yok etme ve/veya anonimleştirme) ile imha edilmektedir.

KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİ AYDINLATMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ

MNG Turizm, KVK Kanunu’nun 10. Maddesine uygun olarakkişisel verilerin elde edilmesi sırasında verileri işlenecek kişileri, verilerinin ne şekilde işleneceği konusunda aydınlatacaktır. KVK Kanunu’nda bilgilendirmede yer alması gereken asgari hususlar sayılmıştır:

 1. Veri sorumlusu olarak Şirket’in ve varsa temsilcisinin kimliği,
 2. Kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği,
 3. İşlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği,
 4. Kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebepleri,
 5. Kişisel veri sahibinin sahip olduğu haklar
 6. Kişisel veri işlenip işlenmediği öğrenme,
 7. Kişisel verilerinin işlenmesi halinde buna ilişkin bilgi talep etme,
 8. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 9. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 10. Kişisel verilerin MNG Turizm tarafından eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini istemeve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 11. KVK Kanunu ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen amaç, süre ve meşruiyet prensipleri dahilinde değerlendirilmek üzere kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini isteme, bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 12. İşlenen kişisel verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi durumunda kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 13. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi ve bu sebeple zarara uğranması halinde zararın giderilmesini talep etme.

Veri sahipleri haklarını kullanmak istediği ve/veya kişisel verileri işlerken MNG Turizm’in işbu Politika kapsamında hareket etmediğini düşündüğü durumlarda taleplerini aşağıda belirtilen ve zaman zaman değişebilecek olan e-posta adresine güvenli elektronik imzalı olarak veya yine aşağıda yer alan ve zaman zaman değişebilecek olan posta adresine kimliklerini tespit edici belgeler ile ıslak imzalı bir dilekçe ile elden teslim edebilir ya da noter aracılığıyla gönderebilir.

Veri Sorumlusu: MNG Turizm ve Ticaret A.Ş.

E-posta: [email protected]

Adres: Gülbahar Mahallesi 5. Yıl Sokak No:6 İç Kapı No: 7 Profilo Plaza E Blok, Şişli / İSTANBUL

MNG Turizm, talebin niteliğine göre ilgili talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içerisinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Değerlendirme sonucunda MNG Turizm başvuruları kabul ederek gereken aksiyonları alabileceği gibi başvuruları gerekçeli olarak elektronik posta veya posta yolu ile reddedebilir. Kişisel veri sahibi, başvurusunun reddedilmesi, verilen cevabı yetersiz bulması veya süresinde başvuruya cevap verilmemesi hallerinde 30 gün içerisinde KVK Kurulu’na şikayette bulunabilir.

Kişisel Verilerin İşlenmesi Aydınlatma Metni

MNG Turizm ve Ticaret A.Ş. (MNG Turizm olarak anılacaktır) olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında veri sorumlusu olarak müşterilerimizin ve çalışanlarımızın kişisel verilerini kaydedecek, sınıflandıracak, işleyecek, saklayacak, güncelleyecek ve mevzuatın izin verdiği durumlarda üçüncü kişilere aktarabilecek olup söz konusu yasal düzenleme kapsamında karşılıklı hak ve yükümlülüklerimize ilişkin olarak sizleri aydınlatıyoruz.

Kişisel verilerinizin ne şekilde işlenebileceği 6698 sayılı KVKK uyarınca kişisel verileriniz, tamamen veya kısmen, otomatik olarak veya herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilerek, kaydedilerek, depolanarak, değiştirilerek, yeniden düzenlenerek; mevzuat kapsamında güvenliği ve gizliliği sağlanmak kaydıyla: açıklanarak, aktarılarak, devralınarak, elde edilebilir hâle getirilerek, sınıflandırılarak ya da kullanılmasını engelleyerek, kısacası veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işleme konu olarak tarafımızdan işlenebilecektir. KVKK kapsamında veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem “kişisel verilerin işlenmesi” olarak kabul edilmektedir.

Kişisel verilerinizin işlenme amaçları konusunda detaylı bilgiye; https://www.mngturizm.com/kisisel-verilerin-korunmasi-ve-gizlilik-politikalari internet adresinden kamuoyu ile paylaşılmış olan MNG Turizm ve Ticaret A.Ş. Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikasından ulaşabilirsiniz.

1- Amaçları ve Hukuki Sebepleri

 1. Kişisel verileriniz,
 2. MNG Turizm’in faaliyet konuları ile ilgili hizmetlerin gereklerini yerine getirebilmek,
 3. 1618 sayılı Seyahat Acenteleri ve Seyahat Acenteleri Birliği Kanunu, 2920 sayılı Türk Sivil Havacılık Kanunu, IATA Uluslararası Hava Taşımacıları Birliği Politikaları, 1999 tarihli Uluslararası Montreal Konvansiyonu, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile bu düzenlemelere dayanak yapılarak hazırlanan yönetmelikler/yönergeler ve diğer mevzuat kapsamında işlem sahibinin bilgilerini tespit için kimlik, adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek,
 4. Şirketin satış, pazarlama ve sair faaliyetlerini yerine getirebilmek,
 5. Bankacılık, Sigortacılık, Sivil Havacılık ve Turizm alanında zorunlu olan elektronik ödeme, elektronik sözleşme ve kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek, bilgi saklamak, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak,
 6. Müşteri şikayetlerinin takibi ve yönetimi,
 7. İnsan kaynakları politikalarının yürütülmesi,
 8. Hukuki uyuşmazlıklarda talep halinde ve mevzuat gereği adli birimlere ve ilgili kamu görevlilerine bilgi verebilmek amacıyla kullanılacaktır.

Bununla birlikte, kişisel verileriniz vize başvuru hizmetinin sunulduğu durumlarda konsolosluklara, seyahat organizasyonlarının gerektirmesi halinde otellere aktarılabilecektir.

Ayrıca açık rızanız bulunması halinde kişisel verileriniz, hizmet kalitemizin arttırılması ile satış ve pazarlama faaliyetleri için yapılacak Müşteri İlişkileri Yönetimi uygulamaları gibi çalışmalar kapsamında sizlere öneriler sunulması, kabulünüz halinde MNG Turizm ile paylaşmış olduğunuz iletişim bilgilerinize reklam, promosyon gibi ticari elektronik ileti gönderilmesi veya gönderim sağlanması için hizmet alınan üçüncü kişilerle paylaşılması amacıyla da kullanılabilecektir.

2- Üçüncü Kişi Veya Kuruluşlara Aktarım

Kişisel verileriniz; yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda ve amacın gerektirdiği ölçüde; yurt içindeki veya yurt dışında dışarıdan hizmet alınan iş ortaklarına, tedarikçilerimize, hava, kara, demir ve deniz dahil ulaştırma hizmeti sunan firmalara, sigorta şirketlerine ve bunlarla sınırlı olmamak üzere sunulan hizmet ile ilgili kişi ve kuruluşlar olmak üzere diğer hizmet sağlayıcılara ayrıca kanunen yetkili kamu kurumları ve/veya özel kişilere, Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilmektedir.

3- Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi

Kişisel verileriniz, MNG Turizm web sitesi ve mobil uygulamalarındaki formlar aracılığıyla kullanıcı adı ve şifresi kullanılarak giriş yapılan sayfalardaki tercihleri, gerçekleştirilen işlemlerin IP kayıtları, tarayıcı tarafından toplanan çerez verileri ile gezinme süre ve detaylarını içeren veriler, konum verileri şeklinde; Satış ve pazarlama departmanı çalışanlarımız, acentelerimiz, dijital pazarlama ve çağrı merkezi gibi kanallarımız aracılığıyla sözlü, yazılı veya elektronik ortamdan, fiziki ortamda acentelerimiz ile elektronik ortamda anlaşmalı iş ortağımız olan rezervasyon şirketlerinin internet sitelerinden, telefon, çağrı merkezi ve e-posta kanalıyla, MNG Turizm ile ticari ilişki kurmak, iş başvurusu yapmak gibi amaçlarla özgeçmiş (cv), teklif vermek ve sair yollarla iş ilanı paylaşılan siteler, işe alım danışmanlığı şirketleri, elden veya mail ile özgeçmiş iletilmesi vb. farklı kanallar ve farklı hukuki sebeplere dayanarak fiziki ve/veya elektronik ortamlardan toplanmakta, ayrıca farklı kanallardan dolaylı yoldan elde edilen, web sitesi, blog, yarışma, anket, oyun, kampanya ve benzeri amaçlı kullanılan (mikro) web sitelerinden ve sosyal medyadan elde edilen veriler, e-bülten okuma veya tıklama hareketleri, kamuya açık veri tabanlarının sunduğu veriler, sosyal medya platformları (Facebook, Twitter, Google, Instagram vb) gibi sosyal paylaşım sitelerinden paylaşıma açık profil ve verilerden; işlenebilmekte ve toplanabilmektedir.

4- Veri Sahibinin Hakları

6698 sayılı KVKK 11.maddesi gereğince, Kişisel Veri Sahibi’nin hakları aşağıdaki gibidir:

Kişisel Veri Sahibi, Şirketimize (veri sorumlusu) başvurarak kendisiyle ilgili;

1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
6. 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
7. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
8. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.

Söz konusu haklar, veri sahipleri tarafından https://www.mngturizm.com/kisisel-verilerin-korunmasi-ve-gizlilik-politikalari adresinde yer alan MNG Turizm ve Ticaret A.Ş. Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’nda belirtilen yöntemlerle iletilmesi halinde 30 (otuz) gün içerisinde değerlendirilerek sonuçlandırılacaktır. Taleplere ilişkin olarak herhangi bir ücret talep edilmemesi esas olmakla birlikte, MNG Turizm’in Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen ücret tarifesi üzerinden ücret talep etme hakkı saklıdır. Bu ücretler, Kişisel Verilerin Korunması Kurulu tarafından, Kişisel Verilerin korunması Kanunu’nun 13. maddesine göre belirlenen tarife üzerinden belirlenir.

MNG Turizm, bu Aydınlatma Metnini yürürlükteki mevzuatta yapılabilecek değişiklikler ve kişisel verilerin işlenmesi ve aktarılması amaçlarında gerçekleşecek değişiklikler çerçevesinde her zaman güncelleme hakkını saklı tutmaktadır.

MNG Turizm ve Ticaret A.Ş.
İnternet Sitesi Gizlilik ve Çerez Politikaları

İşbu Gizlilik Politikası, MNG Turizm ve Ticaret A.Ş. (MNG Turizm olarak anılacaktır) tarafından işletilmekte olan www.mngturizm.com internet sitesinin (Site olarak anılacaktır) işletilmesi sırasında Site kullanıcıları/ziyaretçileri (Veri Sahibi olarak anılacaktır) tarafından MNG Turizm ile paylaşılan veya MNG Turizm’in, Veri Sahibi’nin Site’yi kullanımı sırasında ürettiği kişisel verilerin kullanımına ilişkin koşul ve şartları tespit etmektir.

Veri Sahibi, işbu Gizlilik Politikası ile kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin olarak aydınlatılmış olduğunu ve kişisel verilerinin burada belirtilen şekilde kullanımına muvafakat ettiğini beyan eder.

Kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin detaylı bilgilere https://www.mngturizm.com/kisisel-verilerin-korunmasi-ve-gizlilik-politikalari adresinden ulaşabilirsiniz.

MNG Turizm, işbu Gizlilik ve Çerez Politikaları hükümlerini dilediği zaman değiştirebilir. Güncel Gizlilik Politikası, Veri Sahibi’ne herhangi bir yöntemle sunulduğu tarihte yürürlük kazanır.

Hangi Veriler İşlenmektedir?

MNG Turizm tarafından işlenen ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca kişisel veri gerçek kişileri belirli veya belirlenebilir kılan her türlü veridir. Aksi açıkça belirtilmedikçe, işbu Gizlilik Politikası kapsamında arz edilen hüküm ve koşullar kapsamında “kişisel veri” ifadesi aşağıda yer alan bilgileri kapsayacaktır.

 • Kullanıcı Bilgisi
 • Kullanıcı İşlem Bilgisi
 • Kimlik Bilgisi
 • İletişim Bilgisi
 • İşlem Güvenliği Bilgisi
 • Talep/Şikayet Yönetimi Bilgisi
 • Finansal Bilgi
 • Pazarlama Bilgisi

6698 sayılı Kanun’un 3. ve 7. maddeleri dairesince, geri döndürülemeyecek şekilde anonim hale getirilen veriler, anılan kanun hükümleri uyarınca kişisel veri olarak kabul edilmeyecek ve bu verilere ilişkin işleme faaliyetleri işbu Gizlilik Politikası hükümleri ile bağlı olmaksızın gerçekleştirecektir.

Verilere Erişim

MNG Turizm, Veri Sahibi'ne ait kişisel verileri ve bu kişisel verileri kullanılarak elde ettiği yeni verileri, işbu Gizlilik Politikası ile belirlenen amaçların gerçekleştirilebilmesi için MNG Turizm’in hizmetlerinden faydalandığı üçüncü kişilere, söz konusu hizmetlerin temini amacıyla sınırlı olmak üzere aktarılabilecektir. MNG Turizm ayrıca, işbu Gizlilik Politikası'nda belirtilen amaçlar dahilinde verileri MNG Holding A.Ş. ve Grup Şirketleri, MNG Turizm'in iş ortakları ve tedarikçileri ile hukuken yetkili kurum ve kuruluşlara aktarabilecektir.

Veri Sahiplerinin Hakları ve Düzeltme Talepleri

6698 sayılı KVKK 11.maddesi gereğince, Kişisel Veri Sahibi’nin hakları aşağıdaki gibidir:

Kişisel Veri Sahibi, Şirketimize (veri sorumlusu) başvurarak kendisiyle ilgili;

1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

6. 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

7. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

8. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.

Söz konusu haklar, veri sahipleri tarafından https://www.mngturizm.com/kisisel-verilerin-korunmasi-ve-gizlilik-politikalari adresinde yer alan MNG Turizm ve Ticaret A.Ş. Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’nda belirtilen yöntemlerle iletilmesi halinde 30 (otuz) gün içerisinde değerlendirilerek sonuçlandırılacaktır. Taleplere ilişkin olarak herhangi bir ücret talep edilmemesi esas olmakla birlikte, MNG Turizm’in, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen ücret tarifesi üzerinden ücret talep etme hakkı saklıdır. Bu ücretler, Kişisel Verilerin Korunması Kurulu tarafından, Kişisel Verilerin korunması Kanunu’nun 13. maddesine göre belirlenen tarife üzerinden tespit edilir.

Veri Sahibi’nin güncel bilgileri sağlamamış olması halinde MNG Turizm’in herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır. Veri Sahibi, herhangi bir kişisel verisinin MNG Turizm tarafından kullanılamaması ile sonuçlanacak bir talepte bulunması halinde Site’nin işleyişinden tam olarak faydalanamayabileceğini kabul ile bu kapsamda doğacak her türlü sorumluluğun kendisine ait olacağını beyan eder.

Kişisel Verilerin Güvenliğinin Sağlanmasına Yönelik Alınan Tedbirler

Şirket, ilgili mevzuatta belirlenen veya işbu Gizlilik Politikası’nda ifade edilen şartlarda; 6698 sayılı Kanun’un 12. maddesine uygun olarak, MNG Turizm tarafından veri güvenliğinin sağlanması için,

 • Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek,
 • Kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek,
 • Kişisel verilerin muhafazasını sağlamak,

amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almaktadır.

MNG Turizm, Veri Sahibi hakkında elde ettiği kişisel verileri işbu gizlilik politikası ve Kanun hükümlerine aykırı olarak başkasına açıklayamaz ve işleme amacı dışında kullanamaz.

Site üzerinden başka uygulamalara link verilmesi halinde, MNG Turizm uygulamaların gizlilik politikaları ve içeriklerine yönelik herhangi bir sorumluluk taşımamaktadır.

Çerez (Cookie) Kullanımı

MNG Turizm, web sitesi kullanıcılarının internet sitesinden en verimli şekilde faydalanabilmesi ve kullanıcı deneyimlerini iyileştirmek ve hizmet kalitesini artırmak amacıyla çerez vb. teknolojiler kullanmaktadır.

Çerez kullanımını onaylamıyorsanız tarayıcınızın ayarlarından Çerezleri silebilir veya engelleyebilirsiniz. Çerezlere izin verilmemesi halinde web sitesinin bazı özelliklerinin işlevselliğini yitirebileceğini hatırlatmak isteriz. Tarayıcınızdan Çerez ayarlarınızı değiştirmediğiniz sürece bu sitede çerez kullanımını kabul ettiğinizi varsayacağız.

Çerez Nedir?

Çerez, internet sitelerini ziyaret ettiğinizde internet siteleri tarafından tarayıcılar aracılığıyla bilgisayarınızda ya da mobil cihazınızda depolanan küçük metin dosyalarıdır. Bu dosyalarda IP adresiniz, oturum bilgileriniz, eriştiğiniz sayfalar vb. veriler saklanır. Çerezler sayesinde web sitesi tercihleriniz hatırlanabilir, oturumunuzun açık tutulması sağlanabilir ya da size ilgilendiğiniz içerik sunulabilir.

Çerez kullanılmasının başlıca amaçları;

 • İnternet sitesinin daha etkili kullanılabilmesi için işlevselliğini ve performansını arttırmak yoluyla sunulan hizmetleri geliştirmek,
 • İnternet Sitesini iyileştirmek ve İnternet Sitesi üzerinden yeni özellikler sunmak ve sunulan özellikleri sizlerin tercihlerine göre kişiselleştirmek,
 • MNG Turizm'in, 5651 sayılı Internet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun ve Internet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesine Dair Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik'ten kaynaklananlar başta olmak üzere, kanuni ve sözleşmesel yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için IP adresi gibi kişisel verilere ihtiyaç duyması.

Çerezlerle Hangi Tür Verilerinizi İşliyoruz?

Çerezler, türlerine bağlı olmak üzere, genel olarak, İnternet sitesine eriştiğiniz cihazda tarama ve kullanım tercihlerinize ilişkin verileri toplamaktadır. Bu veriler, eriştiğiniz sayfaları, incelediğiniz hizmet ve ürünlerimizi, İnternet sitesinde yaptığınız gezintiye ilişkin tüm bilgileri kapsamaktadır.

Çerez Türleri

İnternet sitesinde farklı türlerde çerezler kullanmaktayız. Bunlar internet sitesinin çalışmasını sağlamak için kullanılması zorunlu olan çerezler, işlev çerezleri, analiz/performans çerezleri ve hedefleme/reklam çerezleridir.

MNG Turizm, işbu politikaya uygun olarak farklı türde çerezler kullanmaktadır.

Zorunlu Çerezler: Web sitesinin doğru bir şekilde çalışmasını sağlayan ve özelliklerini kullanmanıza imkân veren teknik çerezlerdir. Oturum çerezi kategorisinde yer alırlar. Bu çerezlerin engellenmesi halinde web sitesi özelliklerinin kullanılamaması sonucu doğar. Zorunlu çerezlerin kullanımı için onayınız gerekmemektedir.

Analitik Çerezler: Web sitesi deneyiminizi iyileştirmek amacıyla analitik çerezler kullanılır. Analitik çerezler, web sitesi nasıl kullandığınızı (örn; hangi sayfaları ziyaret ettiğini, ziyaret süresini vb.) anlamamızı sağlar. Böylelikle sunduğumuz içerikleri geliştirebilir ya da web sitesi tasarımını değiştirebiliriz.

İşlevsellik Çerezleri: Web sitesini tekrar ziyaret ettiğinizde dil tercihlerinizin, bölge seçiminizin vb. hatırlanmasına olanak sağlar.

Hedefleme/Reklam Çerezleri: Web sitesinde hedefleme ve reklam amacıyla farklı birinci taraf ve üçüncü taraf çerezler kullanmaktadır. Bu çerezleri tarayıcınızın ayarlarını değiştirerek ya da bu Politika’da gösterildiği şekilde çerez tercihlerini değiştirerek engellemeniz mümkündür.

İnternet sitemizde aşağıda yer alan çerezler kullanılmaktadır.

 

Çerezleri Kullanım Amacı

Çerez Türü

Google(analytics, doubleclick)

Ölçümleme

İşlevsel ve analitik çerezler

 

Reklam

Ticari çerezler

 

Site içi iyileştirme

 

Facebook

Reklam

Ticari Çerezler

Revotas

Ölçümleme

İşlevsel ve analitik çerezler

 

Reklam

Ticari çerezler

 

Site içi iyileştirme

 

3. Taraf Firmalar (Criteo)

Reklam

İşlevsel ve analitik çerezler

 

 

Ticari çerezler

Çerez Tercihlerinizi Nasıl Değiştirebilirsiniz?

Çerezlerin kullanılması internet sitemizin daha iyi hizmet vermekle birlikte eğer dilerseniz çerezlerin kullanılmasını engelleyebilirsiniz. Ancak bu takdirde sitenin tam olarak işlevini gösterememesi ve tüm özelliklerinden yararlanamayabileceğinizi unutmayınız. Çerezlerin kullanılmasını engellemek için kullandığınız internet tarayıcınızın ayarlarınızı değiştirmeniz gerekmektedir. Bu değişiklikler kullandığınız cihaz ve internet tarayıcısına göre değişiklik göstermektedir. Aşağıda farklı internet tarayıcıları üzerinden çerezlerin kullanılmasını engellemek için hangi adımların izlenmesi gerektiğine ilişkin bilgiler yer almaktadır:


• Internet Explorer
1. Masaüstünü açın ve görev çubuğunda Internet Explorer simgesine dokunun veya tıklayın.
2. Araçlar düğmesine ve İnternet seçenekleri'ne dokunun veya tıklayın.
3. Gizlilik sekmesine dokunun veya tıklayın, ardından tüm tanımlama bilgilerini engellemek için Ayarlar'ın altında bulunan kaydırıcıyı yukarıya hareket ettirin ve Tamam düğmesine dokunun veya tıklayın.

• Microsoft Edge
1. Microsoft Edge tarayıcınızın sağ üst köşesinden üç nokta işareti olan bölüme tıklayın ve Ayarlar bölümüne gelin.
2. Karşınıza gelen yeni pencereden Temizlenecek Öğeleri Seç dedikten sonra karşınıza gelen pencereden temizlemek istediğiniz bölümleri seçin.
3. Burada birçok bölüm bulunmaktadır. İstediğinizi seçerek temizleme işlemine başlayabilirsiniz

• Google Chrome
1. Bilgisayarınızda Chrome'u açın.
2. Sağ üstte Diğer Ayarlar'ı tıklayın.
3. Altta Gelişmiş'i tıklayın.
4. "Gizlilik ve güvenlik"in altında İçerik ayarları'nı tıklayın.
5. Çerezler'i tıklayın.
6. "Tüm çerezler ve site verileri"nin altında Web Sitesi'nin adını arayın.
7. Sitenin sağındaki Kaldır simgesini tıklayın

• Mozilla Firefox
1. Firefox Menü düğmesine tıklayın ve Seçenekler'i seçin.
2. Gizlilik ve Güvenlik panelini seçin ve Geçmiş bölümüne gidin.
3. Firefox ayarını geçmiş için özel ayarları kullansın olarak değiştirin.
4. Çerezleri göster... düğmesine tıklayın. Çerezler penceresi görünecektir.
5. Arama: alanına, çerezlerini silmek istediğiniz sitenin adını yazın. Aramanızla eşleşen çerezler görüntülenecektir.
6. Silmek istediğiniz çerez(ler)i seçip Seçilenleri sil düğmesine tıklayın.
7. Kapat düğmesine tıklayarak Çerezler penceresini kapatın. Sonra da about:preferences sayfasını kapatın

• Safari

1. Safari > Tercihler'i seçin.
2. Gizlilik öğesini tıklayın.
3. Web Sitesi Verilerini tıklayın.
4. Bir veya daha fazla web sitesi seçin ve sonra Sil veya Tümünü Sil'e tıklayın.

Politikanın Güncellenmesi

İşbu politika zaman zaman güncellenebilir, lütfen değişiklikler için düzenli olarak kontrol ediniz. Son güncelleme tarihi [07/02/2020]