Üye Girişi

Bir hesabınız mı var? Giriş Yap

Bir hesabınız mı var? Giriş Yap

Kişisel verileriniz, Kvkk Metni kapsamında işlenmektedir. “Kayıt Ol” butonuna basarak Üyelik Sözleşmesi’ni okuduğunuzu ve kabul ettiğinizi onaylıyorsunuz.

Kişisel Verilerin İşlenmesi Aydınlatma Metni

MNG Turizm ve Ticaret A.Ş. (MNG Turizm olarak anılacaktır) olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında veri sorumlusu olarak müşterilerimizin ve çalışanlarımızın kişisel verilerini kaydedecek, sınıflandıracak, işleyecek, saklayacak, güncelleyecek ve mevzuatın izin verdiği durumlarda üçüncü kişilere aktarabilecek olup söz konusu yasal düzenleme kapsamında karşılıklı hak ve yükümlülüklerimize ilişkin olarak sizleri aydınlatıyoruz.

Kişisel verilerinizin ne şekilde işlenebileceği 6698 sayılı KVKK uyarınca kişisel verileriniz, tamamen veya kısmen, otomatik olarak veya herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilerek, kaydedilerek, depolanarak, değiştirilerek, yeniden düzenlenerek; mevzuat kapsamında güvenliği ve gizliliği sağlanmak kaydıyla: açıklanarak, aktarılarak, devralınarak, elde edilebilir hâle getirilerek, sınıflandırılarak ya da kullanılmasını engelleyerek, kısacası veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işleme konu olarak tarafımızdan işlenebilecektir. KVKK kapsamında veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem “kişisel verilerin işlenmesi” olarak kabul edilmektedir.

Kişisel verilerinizin işlenme amaçları konusunda detaylı bilgiye; https://www.mngturizm.com/sayfa/kisisel-verilerin-korunmasi-ve-islenmesi-politikasi internet adresinden kamuoyu ile paylaşılmış olan MNG Turizm ve Ticaret A.Ş. Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikasından ulaşabilirsiniz.

1- Amaçları ve Hukuki Sebepleri

Kişisel verileriniz,

  • MNG Turizm’in faaliyet konuları ile ilgili hizmetlerin gereklerini yerine getirebilmek,
  • 1618 sayılı Seyahat Acenteleri ve Seyahat Acenteleri Birliği Kanunu, 2920 sayılı Türk Sivil Havacılık Kanunu, IATA Uluslararası Hava Taşımacıları Birliği Politikaları, 1999 tarihli Uluslararası Montreal Konvansiyonu, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile bu düzenlemelere dayanak yapılarak hazırlanan yönetmelikler/yönergeler ve diğer mevzuat kapsamında işlem sahibinin bilgilerini tespit için kimlik, adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek,
  • Şirketin satış, pazarlama ve sair faaliyetlerini yerine getirebilmek,
  • Bankacılık, Sigortacılık, Sivil Havacılık ve Turizm alanında zorunlu olan elektronik ödeme, elektronik sözleşme ve kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek, bilgi saklamak, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak,
  • Müşteri şikayetlerinin takibi ve yönetimi,
  • İnsan kaynakları politikalarının yürütülmesi,
  • Hukuki uyuşmazlıklarda talep halinde ve mevzuat gereği adli birimlere ve ilgili kamu görevlilerine bilgi verebilmek amacıyla kullanılacaktır.
  • Bununla birlikte, kişisel verileriniz vize başvuru hizmetinin sunulduğu durumlarda konsolosluklara, seyahat organizasyonlarının gerektirmesi halinde otellere aktarılabilecektir.Ayrıca açık rızanız bulunması halinde kişisel verileriniz, hizmet kalitemizin arttırılması ile satış ve pazarlama faaliyetleri için yapılacak Müşteri İlişkileri Yönetimi uygulamaları gibi çalışmalar kapsamında sizlere öneriler sunulması, kabulünüz halinde MNG Turizm ile paylaşmış olduğunuz iletişim bilgilerinize reklam, promosyon gibi ticari elektronik ileti gönderilmesi veya gönderim sağlanması için hizmet alınan üçüncü kişilerle paylaşılması amacıyla da kullanılabilecektir.

2- Üçüncü Kişi Veya Kuruluşlara Aktarım

Kişisel verileriniz; yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda ve amacın gerektirdiği ölçüde; yurt içindeki veya yurt dışında dışarıdan hizmet alınan iş ortaklarına, tedarikçilerimize, hava, kara, demir ve deniz dahil ulaştırma hizmeti sunan firmalara, sigorta şirketlerine ve bunlarla sınırlı olmamak üzere sunulan hizmet ile ilgili kişi ve kuruluşlar olmak üzere diğer hizmet sağlayıcılara ayrıca kanunen yetkili kamu kurumları ve/veya özel kişilere, Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilmektedir.

3- Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi

Kişisel verileriniz, MNG Turizm web sitesi ve mobil uygulamalarındaki formlar aracılığıyla kullanıcı adı ve şifresi kullanılarak giriş yapılan sayfalardaki tercihleri, gerçekleştirilen işlemlerin IP kayıtları, tarayıcı tarafından toplanan çerez verileri ile gezinme süre ve detaylarını içeren veriler, konum verileri şeklinde; Satış ve pazarlama departmanı çalışanlarımız, acentelerimiz, dijital pazarlama ve çağrı merkezi gibi kanallarımız aracılığıyla sözlü, yazılı veya elektronik ortamdan, fiziki ortamda acentelerimiz ile elektronik ortamda anlaşmalı iş ortağımız olan rezervasyon şirketlerinin internet sitelerinden, telefon, çağrı merkezi ve e-posta kanalıyla, MNG Turizm ile ticari ilişki kurmak, iş başvurusu yapmak gibi amaçlarla özgeçmiş (cv), teklif vermek ve sair yollarla iş ilanı paylaşılan siteler, işe alım danışmanlığı şirketleri, elden veya mail ile özgeçmiş iletilmesi vb. farklı kanallar ve farklı hukuki sebeplere dayanarak fiziki ve/veya elektronik ortamlardan toplanmakta, ayrıca farklı kanallardan dolaylı yoldan elde edilen, web sitesi, blog, yarışma, anket, oyun, kampanya ve benzeri amaçlı kullanılan (mikro) web sitelerinden ve sosyal medyadan elde edilen veriler, e-bülten okuma veya tıklama hareketleri, kamuya açık veri tabanlarının sunduğu veriler, sosyal medya platformları (Facebook, Twitter, Google, Instagram vb) gibi sosyal paylaşım sitelerinden paylaşıma açık profil ve verilerden; işlenebilmekte ve toplanabilmektedir.

4- Veri Sahibinin Hakları

6698 sayılı KVKK 11.maddesi gereğince, Kişisel Veri Sahibi’nin hakları aşağıdaki gibidir:Kişisel Veri Sahibi, Şirketimize (veri sorumlusu) başvurarak kendisiyle ilgili;
1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
6. 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
7. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
8. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir. Söz konusu haklar, veri sahipleri tarafından https://www.mngturizm.com/sayfa/kisisel-verilerin-korunmasi-ve-islenmesi-politikasi adresinde yer alan MNG Turizm ve Ticaret A.Ş. Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’nda belirtilen yöntemlerle iletilmesi halinde 30 (otuz) gün içerisinde değerlendirilerek sonuçlandırılacaktır. Taleplere ilişkin olarak herhangi bir ücret talep edilmemesi esas olmakla birlikte, MNG Turizm’in Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen ücret tarifesi üzerinden ücret talep etme hakkı saklıdır. Bu ücretler, Kişisel Verilerin Korunması Kurulu tarafından, Kişisel Verilerin korunması Kanunu’nun 13. maddesine göre belirlenen tarife üzerinden belirlenir. MNG Turizm, bu Aydınlatma Metnini yürürlükteki mevzuatta yapılabilecek değişiklikler ve kişisel verilerin işlenmesi ve aktarılması amaçlarında gerçekleşecek değişiklikler çerçevesinde her zaman güncelleme hakkını saklı tutmaktadır.